Projekt "Budućnost je ekološka" - Biovrt - u skladu s prirodom

Projekt “Budućnost je ekološka”

Naziv projekta: Budućnost je ekološka
Poziv: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Javni poziv za ad-hoc akcijske projekte 2020.
Trajanje projekta: 01.01.-31.03.2022.
Broj ugovora: ACF_HR_005-004/025-001-168
Ukupna vrijednost projekta: 4.999.99 eura
Odobren iznos podrške: 4.999.99 eura
Nositelj projekta: Udruga Biovrt – u skladu s prirodom
Partneri: Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača
Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska
Voditeljica projekta: Silvija Kolar-Fodor, Udruga Biovrt – u skladu s prirodom, biovrt@biovrt.com
Web stranica / FB stranica organizacije: www.biovrt.com/, https://www.facebook.com/UdrugaBiovrt
Projektom obuhvaćeni programski učinak: Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva
Prioritetno programsko područje: Demokracija, aktivno građanstvo i transparentnost


Opis projekta:
Moderni sustavi proizvodnje hrane s njima povezani životni stilovi odgovorni su za gotovo trećinu ukupnog zagađenja, značajno doprinose klimatskim promjenama i dovode do gubitka bioraznolikosti. Europska unija prepoznala je važnost ekološke proizvodnje i zadala vrlo ambiciozne ciljeve koji traže značajne zaokrete u poljoprivrednim politikama. Usprkos tome već na prvi pogled nacionalni Akcijski plan za razvoj ekološke proizvodnje čije kreiranje je trenutno u tijeku ne odražava niti dio tih ambicija, a prethodna iskustva sa strategijama koje ostaju puka forma, ne obećavaju rješavanje gorućih problema koji koče razvoj ekološke proizvodnje. Kako bi se kvalitetno i uključili u raspravu projekt će ekološkim poljoprivrednicima omogućiti formiranje konkretnih argumenata utemeljenih na analizama poljoprivrednih politika, iskustvima i zajedničkim stavovima proizvođača. Time će ne samo isticati probleme već i predlagati konkretna rješenja te podizati svijest javnosti, ali i institucija odgovornih za donošenje i provedbu tih politika. Ekološki proizvođači značajno su administrativno opterećeni, kontrolira ih više tijela i institucija koje međusobno ne komuniciraju, a administrativni zahtjevi koče razvoj inovativnih metoda i širenje raznolikosti. Za razvoj ekološke proizvodnje potrebna je međuinstitucionalna i međusektorska suradnja koju projektom želimo potaknuti.

Ciljevi projekta:
Istraživanjem javnih politika i mišljenja proizvođača te aktivnim djelovanjem kroz javno zagovaranje, naše udruge žele doprinijeti razumijevanju specifičnih problema s kojima se susreću ekološki proizvođači i ukazati na potrebu njihovog cjelovitog rješavanja. Provođenjem javne kampanje želimo ukazati na važnost ekološke proizvodnje, kako kroz okolišne ciljeve tako i kroz činjenicu da je ekološka proizvodnja jedina grana poljoprivrede gdje Hrvatska može ostvariti konkurentnost na domaćem i na europskom tržištu, a da pritom čuva svoj okoliš i proizvodne kapacitete. No potrebno je sagledati širu sliku i razvoju pristupiti sustavno i ambiciozno, a svijest je potrebno širiti ne samo u široj javnosti nego i među institucijama koje su glavni dionici u kreiranju politika i provođenju konkretnih mjera.
Organizacijom okruglog stola želimo potaknuti komunikaciju između različitih dionika u sustavu nadzora i potpora ekološke proizvodnje i provođenju javnih politika kao što su Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ministarstvo poljoprivrede, certifikacijska tijela, Državni inspektorat, Poljoprivredna savjetodavna služba i dr. kao i proizvođača čiji životi o tome ovise. Cilj okruglog stola i javne kampanje je pokretanje dijaloga i međusobnog razumijevanja te prepoznavanje zajedničkih problema i potrebe sustavnog pristupa njihovom rješavanju na međuinstitucionalnoj razini.

Aktivnosti su:
Aktivnost 1: Analiza javnih politika o ekološkoj proizvodnji s osvrtom na specifičnu problematiku koju izražavaju proizvođači
Aktivnost 2 : Facilitiranje procesa postizanja konsenzusa kroz okrugli stol
Aktivnost 3:  Mobilizacija poljoprivrednika i građana kroz javnu kampanju

 

SAŽETAK PROJEKTA NA ENGLESKOM:
Modern food production systems and the associated lifestyles are responsible for almost a third of total pollution, contribute significantly to climate change and lead to biodiversity loss. The European Union has recognized the importance of organic production and set very ambitious goals that require significant changes in agricultural policies. Nevertheless, at first glance, the National Action Plan for the Development of Organic Production, the creation of which is currently underway, does not reflect any of these ambitions, and previous experiences with strategies that remain a mere form do not promise to solve burning problems that hinder the development of organic production. In order to be constructively included in the discussion, the project will enable organic farmers to form concrete arguments based on analysis of agricultural policies, experiences and common attitudes of producers. This will not only highlight the problems but also propose concrete solutions and raise awareness, among the general public as well as the institutions responsible for the adoption and implementation of these policies. Organic producers are significantly administratively burdened, controlled by multiple bodies and institutions that do not communicate with each other, and administrative requirements hinder the development of innovative methods and the spread of diversity. The development of organic production requires inter-institutional and cross-sectoral cooperation, which we want to encourage with the project.

O autorici